پریشب از راهیان برگشتم
فردا صب باید برمیگشتم شهرم
طهر برگشتم
اصلا حال برگشتن نداشتم
دوست داشتم خوابگاه بمونم
اولین بارم بود که اینقدر بی تفاوت بودم نسبت به خونه...
بی تفاوت که چه عرض کنم...منفی هم بود حسم...دوست نداشتم برگردم....
من را چه شده است؟!!!!!